Werking

 ‌
Werking van Meridiaan Onderwijscentrum:
Het onderwijscentrum is één van drie pijlers waaruit Meridiaan vzw is opgebouwd. Dankzij de jarenlange inspanningen die Meridiaan geleverd heeft, beschikt Meridiaan over een stevige expertise betreffende studiebegeleiding. Studiebegeleiding bij Meridiaan is niet zomaar louter huistaakbegeleiding, het is meer.
Werkwijze
Meridiaan Onderwijscentrum werkt met heel wat vrijwilligers en stagiairs. De belangrijkste punten betreffende de werkwijze zijn:
 • Huiswerkbegeleiding: We bieden de leerlingen een stimulerende en beschutte studieomgeving. Na schooltijd komen de leerlingen naar ons studiebegeleidingcentrum.
 • Taalstimulering: Naast studiebegeleiding worden de leerlingen gestimuleerd om enkel en alleen Nederlands te gebruiken. Lezen en spreken voor de klas is hierbij ook een belangrijk steunpunt. Onze studiebegeleiding besteedt zeer veel aandacht aan structuur en geloof in eigen kunnen.
 • Rapportopvolging: Als derde belangrijke punt bestaat er het rapportopvolgsysteem. De schoolrapporten van de leerlingen worden door hun begeleiders opgevolgd. De bevindingen uit het rapport worden teruggekoppeld aan de ouders en eventueel ook aan de scholen. Als er moet bijgewerkt worden, zoekt de begeleider samen met de leerling naar een oplossing. Bijlessen zijn hierbij een belangrijk steunpunt.
 • Ouderparticipatie: Ouderparticipatie is een belangrijk gegeven in de verdere uitbouw van Meridiaan. Ouders worden ingelicht over opvoedingsmethoden en over het Vlaamse onderwijssysteem. Via diverse huisbezoeken, seminaries en conferenties proberen we de ouders efficiënt te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Schoolparticipatie: Onze vrijwilligers vinden het contact met de leerkrachten van het regulier onderwijs erg belangrijk. Daarom maken zij gebruik van een communicatieboekje voor het uitwisselen van informatie en het opsommen van eventuele aandachtspunten. Op deze manier werken we als remedial teacher voor de scholen.
Dankzij tal van activiteiten en uitstapjes proberen we voor alle kinderen vanaf 6 jaar een optimale begeleiding te bieden doorheen hun cognitieve ontwikkeling. Hierdoor boekt onze doelgroep een aanzienlijke persoonlijke vooruitgang, zodat de instroom naar het hoger onderwijs gezonder verloopt.

Meridiaan vzw probeert zich te profileren als een complementaire organisatie die één mooi geheel vormt met het kind, school én de ouders. Dankzij met initiatieven als communicatieboekjes proberen we het kind nauw op te volgen. Alleen dan kunnen we het volledige potentieel uit het kind halen.

Lager onderwijs
Twee keer per week organiseren we voor het lager onderwijs studiebegeleiding. De lessen duren steeds anderhalf uur. Omdat we grote vooruitgang willen boeken, zetten we de kinderen per leerjaar in een groep met maximum 6 leerlingen. Aspecten van de leerstof die de kinderen niet helemaal verstaan, worden thuis reeds aangeduid zodat de vrijwillger tijdens de studiebegeleiding kort op de bal kan spelen en onmiddellijk kan ingrijpen op het probleem dat zich voordoet. Dankzij deze methode maken we efficiënt gebruik van de tijd en gebruiken we de resterende tijd voor extra oefeningen. Hierdoor krijgen de kinderen meer diepgang in de leerstof, met positieve resultaten als gevolg.
 ‌
Lessen:
 • Maandag           18:00 – 19:30 uur       2de leerjaar t/m. 6de leerjaar middelbaar
 • Donderdag        18:00 – 19:30 uur       2de leerjaar t/m. 6de leerjaar middelbaar
Secundair onderwijs
De leerlingen uit het secundair onderwijs krijgen 2 keer per week les op dezelfde tijden en dagen als primair onderwijs (zie hierboven). Hierdoor wordt er een regelmaat gecreëerd en kan er gerichte ondersteuning gegeven worden. Voor het secundair onderwijs hebben we vakgerichte klassen. Dit betekent dat de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de middelbaar Frans, Nederlands, Engels en Wiskunde kunnen volgen. Afhankelijk van de knelpunten van de leerlingen, organiseren we meerdere sessies voor de leerlingen. Zo kan een leerling zich bijv. laten begeleiden voor zowel Nederlands als voor wiskunde.

Met de hakken over de sloot gaan, zal een risico zijn voor de komende studiejaren. Met een geschikte begeleiding kan dit vermeden worden. We willen niet alleen oplossing bieden voor leerlingen die het moeilijk hebben met bepaalde schoolvakken, maar ook voor de leerlingen die met betere schoolresultaten willen slagen hebben we voldoende kennis en oefenmaterialen ter beschikking. Immers ieder leerling wordt op zijn eigen niveau begeleid.

Privélessen
 • Op aanvraag (alle schoolvakken mogelijk)
 • De dagen en uren zijn flexibel
Lesverloop en evaluatie
Wat moet u zich nu voorstellen bij een avond les in ons onderwijscentrum?
 • Het eerste deel: huistaakbegeleiding.
 • Het tweede deel: Oefenen met extra lesmaterialen. De concrete invulling hangt af van de behoeften van de leerling.
 • Individuele studiebegeleiding komt tot stand in nauw overleg met de leerling zelf, de ouders en de leerkrachten uit het reguliere dagonderwijs.
 • Bij Meridiaan leggen onze vrijwilligers de lat op het niveau van de leerling.
Inschrijven
Het onderwijscentrum van Meridiaan vzw wil de schoolresultaten structureel verbeteren. Wij geven de voorkeur aan stabiliteit en willen steeds preventief werken. Bijgevolg is het begin van het schooljaar de ideale inschrijfperiode voor onze lessen, maar later inschrijven kan in principe ook (zolang er plaats is).
 ‌